A Discrete-Event Network Simulator
Tutorial

Συλλογή Δεδομένων

Το τελευταίο κεφάλαιο του οδηγού μας παρουσιάζει κάποια συστατικά μέρη που προστέθηκαν στον ns-3 κατά την έκδοση 3.18, και τα οποία είναι ακόμα υπό ανάπτυξη. Όπως επίσης είναι υπό ανάπτυξη και αυτό το μέρος του οδηγού.

Κίνηση

Ένας από τους κύριους στόχους της εκτέλεσης προσομοιώσεων είναι η δημιουργία δεδομένων εξόδου, είτε για ερευνητικούς σκοπούς είτε απλά για την εκμάθηση του συστήματος. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, εισαγάγαμε το υποσύστημα ιχνηλασίας (tracing) και το παράδειγμα sixth.cc από το οποίο παράγονται PCAP ή ASCII αρχεία ιχνών. Αυτά τα ίχνη είναι πολύτιμα για την ανάλυση δεδομένων με χρήση ποικιλίας εξωτερικών εργαλείων, και για πολλούς χρήστες, καθώς τα δεδομένα εξόδου είναι ένα μέσο που προτιμάται για τη συλλογή δεδομένων (για ανάλυση από εξωτερικά εργαλεία).

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης περιπτώσεις χρήσης που έχουν να κάνουν με περισσότερα από την απλή δημιουργία αρχείων ιχνηλασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων:

 • δημιουργία δεδομένων, που δεν καταγράφονται καλά σε ίχνη PCAP ή ASCII, όπως είναι τα δεδομένα εκτός των πακέτων (π.χ. μεταβάσεις καταστάσεων μηχανής σύμφωνα με πρωτόκολλα)
 • μεγάλες προσομοιώσεις, για τις οποίες οι απαιτήσεις εισόδου-εξόδου σε χωρητικότητα για τη δημιουργία αρχείων ιχνηλασίας είναι απαγορευτικές ή επιβαρυντικές, και
 • η ανάγκη για αναγωγή δεδομένων ή υπολογισμό σε πραγματικό χρόνο (online), κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προσομοίωσης. Ένα καλό παράδειγμα σχετικά με αυτό είναι ο ορισμός μιας τερματικής συνθήκης για την προσομοίωση, ώστε να καθορίσετε το πότε να σταματήσει, όταν έχει λάβει αρκετά δεδομένα ώστε να σχηματίσει ένα αρκετά περιορισμένο διάστημα εμπιστοσύνης γύρω από την εκτίμηση κάποιας παραμέτρου.

Το πλαίσιο συλλογής δεδομένων του ns-3 έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει αυτές τις επιπρόσθετες δυνατότητες πέρα από αποτελέσματα που βασίζονται σε ίχνη. Συνιστούμε στους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα να συμβουλευτούν το εγχειρίδιο του ns-3 για μια πιο λεπτομερή εξέταση του πλαισίου αυτού. Για τώρα, συνοψίζουμε μέσω ενός παραδείγματος κάποιες από τις δυνατότητες ανάπτυξης.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα του οδηγού examples/tutorial/seventh.cc μοιάζει με το παράδειγμα sixth.cc που εξετάσαμε προηγουμένως, πέρα από κάποιες αλλαγές. Αρχικά, έχει ενεργοποιηθεί η υποστήριξη για IPv6 με μια επιλογή μέσω τερματικού:

CommandLine cmd;
cmd.AddValue ("useIpv6", "Use Ipv6", useV6);
cmd.Parse (argc, argv);

Αν ο χρήστης κάνει την επιλογή useIpv6, το πρόγραμμα θα εκτελεστεί χρησιμοποιώντας το IPv6 αντί του IPv4. Η επιλογή help, διαθέσιμη σε όλα τα προγράμματα του ns-3 που υποστηρίζουν το αντικείμενο CommandLine όπως φαίνεται παραπάνω, μπορεί να καλεστεί ως ακολούθως (παρακαλούμε προσέξτε τη χρήση των διπλών εισαγωγικών):

./waf --run "seventh --help"

η οποία παράγει:

ns3-dev-seventh-debug [Program Arguments] [General Arguments]

Program Arguments:
  --useIpv6: Use Ipv6 [false]

General Arguments:
  --PrintGlobals:       Print the list of globals.
  --PrintGroups:        Print the list of groups.
  --PrintGroup=[group]:    Print all TypeIds of group.
  --PrintTypeIds:       Print all TypeIds.
  --PrintAttributes=[typeid]: Print all attributes of typeid.
  --PrintHelp:         Print this help message.

Αυτή η προεπιλογή (η χρήση του IPv4, καθώς η useIpv6 έχει τεθεί ως false) μπορεί να αλλάξει μέσω εναλλαγής της δυαδικής τιμής της ως ακολούθως:

./waf --run "seventh --useIpv6=1"

και δείτε το PCAP αρχείο που έχει δημιουργηθεί, για παράδειγμα με την εντολή tcpdump:

tcpdump -r seventh.pcap -nn -tt

Αυτή ήταν μια σύντομη παρέκβαση σχετικά με την υποστήριξη του IPv6 και την γραμμή εντολών, η οποία επίσης παρουσιάστηκε νωρίτερα σε αυτόν τον οδηγό. Για ένα παράδειγμα με εξ ολοκλήρου χρήση της γραμμής εντολών, σας παρακαλούμε να δείτε το src/core/examples/command-line-example.cc.

Τώρα πίσω στη συλλογή δεδομένων. Στον κατάλογο examples/tutorial/, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή: diff -u sixth.cc seventh.cc, και εξετάστε κάποιες από τις νέες γραμμές αυτής της diff:

+ std::string probeType;
+ std::string tracePath;
+ if (useV6 == false)
+  {
  ...
+   probeType = "ns3::Ipv4PacketProbe";
+   tracePath = "/NodeList/*/$ns3::Ipv4L3Protocol/Tx";
+  }
+ else
+  {
  ...
+   probeType = "ns3::Ipv6PacketProbe";
+   tracePath = "/NodeList/*/$ns3::Ipv6L3Protocol/Tx";
+  }
 ...
+  // Use GnuplotHelper to plot the packet byte count over time
+  GnuplotHelper plotHelper;
+
+  // Configure the plot. The first argument is the file name prefix
+  // for the output files generated. The second, third, and fourth
+  // arguments are, respectively, the plot title, x-axis, and y-axis labels
+  plotHelper.ConfigurePlot ("seventh-packet-byte-count",
+               "Packet Byte Count vs. Time",
+               "Time (Seconds)",
+               "Packet Byte Count");
+
+  // Specify the probe type, trace source path (in configuration namespace), and
+  // probe output trace source ("OutputBytes") to plot. The fourth argument
+  // specifies the name of the data series label on the plot. The last
+  // argument formats the plot by specifying where the key should be placed.
+  plotHelper.PlotProbe (probeType,
+             tracePath,
+             "OutputBytes",
+             "Packet Byte Count",
+             GnuplotAggregator::KEY_BELOW);
+
+  // Use FileHelper to write out the packet byte count over time
+  FileHelper fileHelper;
+
+  // Configure the file to be written, and the formatting of output data.
+  fileHelper.ConfigureFile ("seventh-packet-byte-count",
+               FileAggregator::FORMATTED);
+
+  // Set the labels for this formatted output file.
+  fileHelper.Set2dFormat ("Time (Seconds) = %.3e\tPacket Byte Count = %.0f");
+
+  // Specify the probe type, probe path (in configuration namespace), and
+  // probe output trace source ("OutputBytes") to write.
+  fileHelper.WriteProbe (probeType,
+             tracePath,
+             "OutputBytes");
+
  Simulator::Stop (Seconds (20));
  Simulator::Run ();
  Simulator::Destroy ();

Ο προσεκτικός αναγνώστης θα ‘χει ήδη παρατηρήσει ότι, όταν δοκιμάζαμε την ιδιότητα σχετικά με το IPv6 στη γραμμή εντολών παραπάνω, εκείνο το αρχείο seventh.cc είχε δημιουργήσει αρκετά νέα αρχεία εξόδου:

seventh-packet-byte-count-0.txt
seventh-packet-byte-count-1.txt
seventh-packet-byte-count.dat
seventh-packet-byte-count.plt
seventh-packet-byte-count.png
seventh-packet-byte-count.sh

Αυτά δημιουργήθηκαν από τις πρόσθετες δηλώσεις που εισήχθησαν παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, από έναν GnuplotHelper και έναν FileHelper. Αυτά τα δεδομένα παρήχθησαν συνδέοντας τα μέρη για τη συλλογή δεδομένων σε πηγές ιχνών του ns-3, και μέσω εισαγωγής των δεδομένων σε ένα ήδη διαμορφωμένο gnuplot και σε ένα διαμορφωμένο αρχείο κειμένου. Στα επόμενα τμήματα, θα εξετάσουμε κάθε ένα από αυτά.

GnuplotHelper

O GnuplotHelper είναι ένα αντικείμενο-βοηθός του ns-3 που στοχεύει στην παραγωγή γραφικών παραστάσεων gnuplot με όσο το δυνατόν λιγότερες δηλώσεις γίνεται, για συνηθισμένες περιπτώσεις. Συνδέει πηγές ιχνών του ns-3 με τύπους δεδομένων που υποστηρίζονται από το σύστημα συλλογής δεδομένων. Δεν υποστηρίζονται όλοι οι τύποι δεδομένων που αφορούν τις πηγές ιχνών του ns-3, αλλά υποστηρίζονται πολλοί από τους συνηθισμένους τύπους ιχνηλασίας, συμπεριλαμβανομένων των TracedValues μαζί με τύπους απλών παλιών δεδομένων (plain old data ή POD).

Ας δούμε την έξοδο που προκύπτει από αυτόν τον βοηθό:

seventh-packet-byte-count.dat
seventh-packet-byte-count.plt
seventh-packet-byte-count.sh

Το πρώτο είναι ένα αρχείο δεδομένων gnuplot με μια σειρά από χρονοσημάνσεις διαχωρισμένες με κενά και καταμετρήσεις των byte των πακέτων. Θα καλύψουμε παρακάτω το πως καθορίστηκε η συγκεκριμένη έξοδος δεδομένων, αλλά τώρα ας συνεχίσουμε με τα αρχεία εξόδου. Το αρχείο seventh-packet-byte-count.plt είναι ένα αρχείο γραφικής παράστασης gnuplot, που μπορεί να ανοιχτεί μέσω του gnuplot. Οι αναγνώστες που κατανοούν τη σύνταξη του gnuplot μπορούν να δουν ότι αυτό θα παράξει ένα διαμορφωμένο PNG αρχείο ως έξοδο με το όνομα seventh-packet-byte-count.png. Τέλος, ένα μικρό σενάριο κελύφους seventh-packet-byte-count.sh εκτελεί αυτό το αρχείο γραφικής παράστασης μέσω του gnuplot για να παράξει το επιθυμητό PNG (το οποίο μπορείτε να δείτε μέσω κάποιου επεξεργαστή εικόνων). Πρόκειται για την εντολή:

sh seventh-packet-byte-count.sh

που θα παράξει το seventh-packet-byte-count.png. Γιατί δεν παρήχθη εξαρχής αυτό το αρχείο PNG; Η απάντηση σε αυτό είναι ότι παρέχοντας το αρχείο plot, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει χειροκίνητα το αποτέλεσμα εάν το επιθυμεί, πριν να παραχθεί το PNG.

Ο τίτλος της PNG εικόνας δηλώνει ότι η γραφική παράσταση είναι μια παράσταση “Καταμέτρησης Byte Πακέτων προς Χρόνο”, και ότι σχεδιάζει τα δεδομένα που έχουν ανιχνευθεί σε αντιστοιχία με το μονοπάτι της πηγής ιχνηλασίας:

/NodeList/*/$ns3::Ipv6L3Protocol/Tx

Σημειώστε τον χαρακτήρα-μπαλαντέρ στο μονοπάτι των ιχνών. Συνολικά, αυτό που αποτυπώνει αυτή η γραφική παράσταση είναι η αναπαράσταση των byte των πακέτων που παρατηρούνται στην πηγή ιχνών μετάδοσης του αντικειμένου Ipv6L3Protocol: σε μεγάλο βαθμό TCP πακέτα των 596 byte στη μια κατεύθυνση, και TCP επιβεβαιώσεις των 60 byte στην άλλη (σε αυτή την πηγή ιχνών αντιστοιχήθηκαν πηγές ιχνών από δύο κόμβους).

Πώς καθορίστηκε αυτό; Χρειάζονται μερικές δηλώσεις. Αρχικά, το αντικείμενο GnuplotHelper πρέπει να δηλωθεί και να ρυθμιστεί:

+ // Use GnuplotHelper to plot the packet byte count over time
+ GnuplotHelper plotHelper;
+
+ // Configure the plot. The first argument is the file name prefix
+ // for the output files generated. The second, third, and fourth
+ // arguments are, respectively, the plot title, x-axis, and y-axis labels
+ plotHelper.ConfigurePlot ("seventh-packet-byte-count",
+              "Packet Byte Count vs. Time",
+              "Time (Seconds)",
+              "Packet Byte Count");

Μέχρι αυτό το σημείο, έχει ρυθμιστεί μια άδεια γραφική παράσταση. Το πρόθεμα του ονόματος του αρχείου είναι το πρώτο όρισμα, ο τίτλος της γραφικής είναι το δεύτερο, η ετικέτα του άξονα των Χ είναι το τρίτο, και η ετικέτα του άξονα των Υ το τέταρτο όρισμα.

Το επόμενο βήμα είναι να καθορίσουμε τα δεδομένα, και εδώ είναι που συνδέεται η πηγή ιχνών. Αρχικά, σημειώστε παραπάνω ότι στο πρόγραμμα δηλώσαμε μερικές μεταβλητές για μετέπειτα χρήση:

+ std::string probeType;
+ std::string tracePath;
+ probeType = "ns3::Ipv6PacketProbe";
+ tracePath = "/NodeList/*/$ns3::Ipv6L3Protocol/Tx";

Τις χρησιμοποιούμε εδώ:

+ // Specify the probe type, trace source path (in configuration namespace), and
+ // probe output trace source ("OutputBytes") to plot. The fourth argument
+ // specifies the name of the data series label on the plot. The last
+ // argument formats the plot by specifying where the key should be placed.
+ plotHelper.PlotProbe (probeType,
+            tracePath,
+            "OutputBytes",
+            "Packet Byte Count",
+            GnuplotAggregator::KEY_BELOW);

Τα πρώτα δύο ορίσματα είναι το όνομα του τύπου probe και το μονοπάτι της πηγής ιχνών. Αυτά τα δύο είναι μάλλον τα δυσκολότερα να οριστούν, όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλαίσιο εργασίας για να σχεδιάσετε άλλα ίχνη. Το probe ίχνος εδώ είναι η Tx πηγή ιχνών της κλάσης Ipv6L3Protocol. Αν εξετάσουμε την υλοποίηση αυτής της κλάσης (src/internet/model/ipv6-l3-protocol.cc), θα παρατηρήσουμε το:

.AddTraceSource ("Tx", "Send IPv6 packet to outgoing interface.",
         MakeTraceSourceAccessor (&Ipv6L3Protocol::m_txTrace))

Αυτό μας λέει ότι το Tx είναι ένα όνομα για τη μεταβλητή m_txTrace, η οποία έχει μια δήλωση ως εξής:

/**
 * \brief Callback to trace TX (transmission) packets.
 */
TracedCallback<Ptr<const Packet>, Ptr<Ipv6>, uint32_t> m_txTrace;

Προκύπτει ότι αυτή η συγκεκριμένη υπογραφή πηγής ιχνών υποστηρίζεται από μια κλάση Probe (αυτό που χρειαζόμαστε εδώ) της κλάσης Ipv6PacketProbe. Δείτε τα αρχεία src/internet/model/ipv6-packet-probe.{h,cc}.

Έτσι, στην παραπάνω δήλωση PlotProbe, βλέπουμε ότι η δήλωση συνδέει την πηγή ιχνών (που ταυτοποιείται από την συμβολοσειρά του μονοπατιού) με έναν αντίστοιχο τύπο ns-3 Probe του Ipv6PacketProbe. Εάν δεν υποστηρίζαμε αυτόν τον τύπο probe (ώστε να αντιστοιχίζεται με την υπογραφή της πηγής ιχνών), δε θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δήλωση (παρόλο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μερικές πιο πολύπλοκες και χαμηλότερου επιπέδου δηλώσεις, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο).

Η Ipv6PacketProbe εξάγει, η ίδια, μερικές πηγές ιχνών που συλλέγουν τα δεδομένα από το ανιχνευθέν αντικείμενο Packet:

TypeId
Ipv6PacketProbe::GetTypeId ()
{
 static TypeId tid = TypeId ("ns3::Ipv6PacketProbe")
  .SetParent<Probe> ()
  .AddConstructor<Ipv6PacketProbe> ()
  .AddTraceSource ( "Output",
           "The packet plus its IPv6 object and interface that serve as the output for this probe",
           MakeTraceSourceAccessor (&Ipv6PacketProbe::m_output))
  .AddTraceSource ( "OutputBytes",
           "The number of bytes in the packet",
           MakeTraceSourceAccessor (&Ipv6PacketProbe::m_outputBytes))
 ;
 return tid;
}

Το τρίτο όρισμα της PlotProbe δήλωσής μας προσδιορίζει ότι ενδιαφερόμαστε για έναν αριθμό από byte σε αυτό το πακέτο: ειδικότερα, στην πηγή ιχνών “OutputBytes” της Ipv6PacketProbe. Τέλος, τα δύο τελευταία ορίσματα της δήλωσης παρέχουν το υπόμνημα της γραφικής παράστασης για αυτή τη σειρά δεδομένων (“Packet Byte Count”), και μία προαιρετική δήλωση μορφοποίησης του gnuplot (GnuplotAggregator::KEY_BELOW) ότι θέλουμε το υπόμνημα της γραφικής παράστασης να εισαχθεί κάτω από την παράσταση. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τα NO_KEY, KEY_INSIDE, και KEY_ABOVE.

Υποστηριζόμενοι Τύποι Ιχνών

Οι ακόλουθες καταγεγραμμένες τιμές υποστηρίζονται από Probes έως και τη στιγμή που γράφεται το παρόν κείμενο:

Τύπος TracedValue Τύπος Probe Αρχείο
double DoubleProbe stats/model/double-probe.h
uint8_t Uinteger8Probe stats/model/uinteger-8-probe.h
uint16_t Uinteger16Probe stats/model/uinteger-16-probe.h
uint32_t Uinteger32Probe stats/model/uinteger-32-probe.h
bool BooleanProbe stats/model/uinteger-16-probe.h
ns3::Time TimeProbe stats/model/time-probe.h

Οι ακόλουθοι τύποι TraceSource υποστηρίζονται από τα Probes έως και τη στιγμή που γράφεται το παρόν κείμενο:

Tύπος TracedSource Τύπος Probe Έξοδος Probe Αρχείο
Ptr<const Packet> PacketProbe OutputBytes network/utils/packet-probe.h
Ptr<const Packet>, Ptr<Ipv4>, uint32_t Ipv4PacketProbe OutputBytes internet/model/ipv4-packet-probe.h
Ptr<const Packet>, Ptr<Ipv6>, uint32_t Ipv6PacketProbe OutputBytes internet/model/ipv6-packet-probe.h
Ptr<const Packet>, Ptr<Ipv6>, uint32_t Ipv6PacketProbe OutputBytes internet/model/ipv6-packet-probe.h
Ptr<const Packet>, const Address& ApplicationPacketProbe OutputBytes applications/model/application-packet-probe.h

Όπως είναι φανερό, μόνο μερικές πηγές ιχνών υποστηρίζονται, και όλες προσανατολίζονται στην εξαγωγή του μεγέθους του Packet (σε byte). Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους βασικούς τύπους δεδομένων που είναι διαθέσιμοι ως TracedValues μπορούν να υποστηριχθούν από αυτούς τους βοηθούς.

FileHelper

Η κλάση FileHelper είναι απλά μια παραλλαγή του προηγούμενου παραδείγματος με τον GnuplotHelper. Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει διαμορφωμένη έξοδο των ίδιων χρονοσημασμένων δεδομένων, όπως η παρακάτω:

Time (Seconds) = 9.312e+00  Packet Byte Count = 596
Time (Seconds) = 9.312e+00  Packet Byte Count = 564

Δύο αρχεία παρέχονται, ένα για τον κόμβο “0” και ένα για τον κόμβο “1”, όπως μπορείτε να δείτε στα ονόματα των αρχείων. Ας δούμε τον κώδικα κομμάτι-κομμάτι:

+  // Use FileHelper to write out the packet byte count over time
+  FileHelper fileHelper;
+
+  // Configure the file to be written, and the formatting of output data.
+  fileHelper.ConfigureFile ("seventh-packet-byte-count",
+               FileAggregator::FORMATTED);

Το πρόθεμα του αρχείου για τον βοηθό αρχείων είναι το πρώτο όρισμα, και ένας προσδιοριστής της διαμόρφωσης είναι το επόμενο. Κάποιες άλλες επιλογές διαμόρφωσης περιλαμβάνουν τα PACE_SEPARATED, COMMA_SEPARATED και TAB_SEPARATED. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τη μορφοποίηση (εάν το FORMATTED καθορίζεται) με μια συμβολοσειρά διαμόρφωσης όπως η παρακάτω:

+
+  // Set the labels for this formatted output file.
+  fileHelper.Set2dFormat ("Time (Seconds) = %.3e\tPacket Byte Count = %.0f");

Εν τέλει, πρέπει να προσδεθεί η πηγή ιχνών που μας ενδιαφέρει. Πάλι, χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές probeType και tracePath σε αυτό το παράδειγμα, και η έξοδος της πηγής ιχνών “OutputBytes” του probe συνδέεται:

+
+  // Specify the probe type, trace source path (in configuration namespace), and
+  // probe output trace source ("OutputBytes") to write.
+  fileHelper.WriteProbe (probeType,
+             tracePath,
+             "OutputBytes");
+

Τα πεδία χαρακτήρων-μπαλαντέρ σε αυτόν τον προσδιοριστή πηγής ιχνών αντιστοιχούν σε δύο πηγές ιχνών. Εν αντιθέσει με το παράδειγμα του GnuplotHelper, στο οποίο δύο σειρές δεδομένων παρατέθηκαν στην ίδια γραφική παράσταση, εδώ δύο ξεχωριστά αρχεία αποθηκεύονται στον δίσκο.

Σύνοψη

Η υποστήριξη για τη συλλογή δεδομένων είναι καινούργια από την έκδοση ns-3.18, και έχει προστεθεί η βασική υποστήριξη για την παροχή αποτελεσμάτων σε χρονικές σειρές (time series output). Το βασικό πρότυπο που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να αναπαραχθεί και μέσα στα περιθώρια της υποστήριξης των υπάρχοντων probe και πηγών ιχνών. Περισσότερες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένης της στατιστικής επεξεργασίας, θα προστεθούν σε μελλοντικές εκδόσεις.